Marker Interface trong Java

0

Trong bài viết Abstract class và Interface trong Java, mình có giới thiệu về Marker Interface. Tuy nhiên, có một số bạn vẫn chưa hiểu rõ hoặc chưa […]

Integer Constant Pool trong Java

0

Trong bài viết hướng dẫn sử dụng Java String, StringBuffer và StringBuilder các bạn đã biết khi String được tạo bằng cách sử dụng literal thì nó được quản […]

Enum trong java

0

enum là một từ khóa trong Java, là một kiểu dữ liệu đặc biệt được sử dụng để đại diện cho hằng số cố định. Một […]

Mảng (Array) trong Java

1

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu các bạn mảng trong Java, cách khai báo các biến mảng, tạo các mảng, xử lý các mảng […]