Object cloning trong java

3

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn phương thức clone() và các cách để Clone chính xác một Object trong Java. 1. Copy là gì? Như […]

Toán tử instanceof trong java

1

Toán tử instanceof trong java được sử dụng để kiểm tra một đối tượng có phải là thể hiện của một kiểu dữ liệu cụ thể không. […]