Giáo trình Thuật toán – Ngọc Anh Thư

Giáo trình đề cập cả nội dung thuật toán cổ điển và cả hiện đại. Là một cuốn giáo trình tài liệu toán học cực kì kinh điển và rất đáng để sinh viên tham khảo cho nghề nghiệp lập trình của bạn. 

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Sự tăng trưởng của hàm
Chương 3: Phép lấy tổng
Chương 4: Các phép truy toán
Chương 5: Các tập hợp
Chương 6: Đếm và xác xuất
Chương 7: Sắp xếp đống
Chương 8: Sắp xếp nhanh
Chương 9: Sắp xếp trong thời gian tuyến tính
Chương 10: Các trung tuyến và thống kê thứ tự
Chương 11: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
Chương 12: Các bảng ánh số
Chương 13: Các cây tìm nhị phân
Chương 14: Các cây đỏ đen
Chương 15: Tăng cường các cấu trúc dữ liệu
Chương 16: Lập trình động
Chương 17: Các thuật toán tham
Chương 18: Phân tích khấu trừ