Phương thức forEach() trong java 8

Phương thức forEach() là một tính năng mới của java 8. Nó là một phương thức mặc định (default method) được định nghĩa trong interface Iterable và Stream. Các lớp Collection extends từ interface Iterable có thể sử dụng vòng lặp forEach() để duyệt các phần tử.

Định nghĩa của phương thức forEach() trong Interface Iterable:

1. Ví dụ sử dụng forEach() với Map

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
package com.maixuanviet.forEach;
 
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 
public class ForEachMapExample {
 
    public static void main(String[] args) {
        Map<Integer, String> hmap = new HashMap<Integer, String>();
        hmap.put(1, "Java");
        hmap.put(2, "Javascript");
        hmap.put(3, "PHP");
        hmap.put(4, "C#");
        hmap.put(5, "C++");
 
        // forEach to iterate and display each key and value pair of HashMap
        hmap.forEach((key, value) -> System.out.println(key + " - " + value));
    }
}

Output của chương trình trên như sau:

1
2
3
4
5
1 - Java
2 - Javascript
3 - PHP
4 - C#
5 - C++

2. Ví dụ sử dụng forEach() với List

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
package com.maixuanviet.forEach;
 
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
 
public interface ForEachExample {
 
    public static void main(String[] args) {
        List<String> languages = Arrays.asList("Java", "C#", "C++", "PHP", "Javascript");
 
        System.out.println("Iterating by passing lambda expression: ");
        languages.forEach(lang -> System.out.println(lang));
 
        System.out.println("Iterating by passing method reference: ");
        languages.forEach(System.out::println);
    }
}

Output của chương trình trên như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Iterating by passing lambda expression:
Java
C#
C++
PHP
Javascript
Iterating by passing method reference:
Java
C#
C++
PHP
Javascript

3. Ví dụ sử dụng forEachOrdered()

Phương thức forEachOrdered() được sử dụng để duyệt các phần tử theo thứ tự được quy định bởi Stream.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
package com.maixuanviet.forEach;
 
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
 
public class ForEachOrderedExample {
 
    public static void main(String[] args) {
        List<String> languages = Arrays.asList("Java", "C#", "C++", "PHP", "Javascript");
 
        System.out.println("Iterating by passing lambda expression: ");
        languages.stream().forEachOrdered(lang -> System.out.println(lang));
 
        System.out.println("Iterating by passing method reference: ");
        languages.stream().forEachOrdered(System.out::println);
    }
}

Output của chương trình trên như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Iterating by passing lambda expression:
Java
C#
C++
PHP
Javascript
Iterating by passing method reference:
Java
C#
C++
PHP
Javascript

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*