Một số ký tự đặc biệt trong Java

Dưới đây là các ký tự đặc biệt trong Java:

Ký tự Ý nghĩa 
\bXóa lùi (Back space)
\tTab
\nXuống hàng
\rDấu enter
\”Nháy kép
\’Nháy đơn
\\Dấu \
\fĐẩy trang
\uxxxxKý tự Unicode