Lớp LinkedHashMap trong Java

1. Đặc điểm

Những điểm quan trọng về lớp LinkedHashMap trong java cần nhớ là:

 • LinkedHashMap lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp key và value.
 • LinkedHashMap chỉ chứa các key duy nhất.
 • LinkedHashMap có thể có 1 key là null và nhiều giá trị null.
 • LinkedHashMap duy trì các phần tử theo thứ tự chèn.

2. Hierarchy của lớp LinkedHashMap

linkedhashmap

Lớp java.util.LinkedHashMap được định nghĩa như sau:

public class LinkedHashMap<K,V> 
  extends HashMap<K,V> implements Map<K,V> {
   
}

Trong đó:

 • K: đây là kiểu key để lưu trữ.
 • V: đây là kiểu giá trị được ánh xạ.

3. Các phương thức khởi tạo (constructor) của lớp LinkedHashMap

 • LinkedHashMap(): khởi tạo một map trống.
 • LinkedHashMap(Map<? extends K, ? extends V> m): khởi tạo một map với các phần tử của map m.

4. Các phương thức (method) của lớp LinkedHashMap

Xem thêm các phương thức của Map ở bài viết Map Interface trong java.

5. Ví dụ minh họa

5.1. Ví dụ sử dụng LinkedHashMap với kiểu dữ liệu cơ bản (Wrapper)

package com.maixuanviet.collection.linkedhashmap;
 
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
 
public class LinkedHashMapExample {
  public static void main(String args[]) {
    // init map
    Map<Integer, String> map = new LinkedHashMap<Integer, String>();
    map.put(1, "Basic java");
    map.put(2, "OOP");
    map.put(4, "Multi-Thread");
    map.put(3, "Collection");
 
    // show map using method keySet()
    for (Integer key : map.keySet()) {
      String value = map.get(key);
      System.out.println(key + " = " + value);
    }
 
    System.out.println("---");
 
    // show map using method keySet()
    for (Entry<Integer, String> entry : map.entrySet()) {
      Integer key = entry.getKey();
      String value = entry.getValue();
      System.out.println(key + " = " + value);
    }
  }
}

Kết quả thực thi chương trình trên:

1 = Basic java
2 = OOP
4 = Multi-Thread
3 = Collection
---
1 = Basic java
2 = OOP
4 = Multi-Thread
3 = Collection

5.2. Ví dụ sử dụng LinkedHashMap với key có kiểu String, value có kiểu Student

package com.maixuanviet.collection.map;
 
public class Student {
  private int id;
  private String name;
 
  public Student(int id, String name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return "Student [id=" + id + ", name=" + name + "]";
  }
 
  public int getId() {
    return id;
  }
 
  public String getName() {
    return name;
  }
 
}
package com.maixuanviet.collection.linkedhashmap;
 
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
 
public class LinkedHashMapExample2 {
  public static void main(String args[]) {
    // Student's data
    Student student1 = new Student(1, "Student 1");
    Student student2 = new Student(2, "Student 2");
    Student student3 = new Student(3, "Student 3");
    Student student4 = new Student(4, "Student 4");
 
    // init map
    Map<Integer, Student> map = new LinkedHashMap<Integer, Student>();
    map.put(student1.getId(), student1);
    map.put(student2.getId(), student2);
    map.put(student4.getId(), student4);
    map.put(student3.getId(), student3);
 
    // show map using method keySet()
    for (Integer key : map.keySet()) {
      Student value = map.get(key);
      System.out.println(key + " = " + value);
    }
 
    System.out.println("---");
 
    // show map using method keySet()
    for (Entry<Integer, Student> entry : map.entrySet()) {
      Integer key = entry.getKey();
      Student value = entry.getValue();
      System.out.println(key + " = " + value);
    }
  }
 
}

Kết quả thực thi chương trình trên:

1 = Student [id=1, name=Student 1]
2 = Student [id=2, name=Student 2]
4 = Student [id=4, name=Student 4]
3 = Student [id=3, name=Student 3]
---
1 = Student [id=1, name=Student 1]
2 = Student [id=2, name=Student 2]
4 = Student [id=4, name=Student 4]
3 = Student [id=3, name=Student 3]