So sánh HashMap và HashSet trong Java

Trong các bài viết trước, tôi đã giới thiệu với các bạn HashMap và HashSet. Trong bài này, tôi sẽ so sánh sự giống nhau, khác nhau của 2 collection này.

1. Giống nhau của HashMap và HashSet

  • Cả hai cấu trúc dữ liệu không duy trì bất kỳ thứ tự cho các phần tử truyền vào.
  • Cả hai đều sử dụng phương thức hashCode () và equals () để duy trì tính duy nhất của dữ liệu.
  • Cả hai cung cấp cho hiệu suất thời gian là hằng số cho các thao tác chèn (add/ put) và loại bỏ (remove).
  •  Cả hai đều không đồng bộ (non-synchronized).

2. Khác nhau của HashMap và HashSet

HashSetHashMap
HashSet cài đặt (implement) Set interface.HashMap cài đặt (implement) Map interface.
HashSet lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đối tượng (object).HashMap lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị (key-value).
Bên trong HashSet sử dụng HashMap.Bên trong HashMap sử dụng một mảng đối tượng Entry<K, V>.
HashSet không cho phép các phần tử trùng lặp.HashMap không cho phép các khóa (key) trùng lặp, nhưng cho phép các giá trị (value) trùng lặp.
HashSet chỉ cho phép một phần tử null.HashMap cho phép một khóa (key) null và nhiều giá trị (value) null.
Thao tác chèn (insert/add) chỉ yêu cầu một đối tượng.Thao tác chèn (put) yêu cầu hai đối tượng, khóa và giá trị (key-value).
HashSet hơi chậm hơn HashMap.HashMap nhanh hơn một chút so với HashSet.
Sử dụng HashSet khi bạn cần duy nhất dữ liệu (object).Sử dụng HashSet khi bạn cần duy nhất khóa (key).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*