String Joiner trong Java 8

Trong bài này chúng ta cùng xem một số cách cộng chuỗi (string concat/ joiner) trong Java và tính năng mới StringJoiner trong Java 8.

1. Sử dụng StringBuilder/ StringBuffer

Trước Java 8, để có thể ghép các chuỗi với một dấu phân cách, thường chúng ta phải lặp qua các phần tử của một mảng hoặc danh sách và sử dụng StringBuilder/ StringBuffer để lưu giữ.

Ví dụ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
final String DELIMITER = ", ";
String[] arr = { "one", "two", "three" };
int numOfElements = arr.length;
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < numOfElements; i++) {
    sb.append(arr[i]);
    if (i < numOfElements - 1) {
        sb.append(DELIMITER);
    }
}
System.out.println(sb.toString()); // one, two, three

2. Sử dụng StringJoiner trong Java 8

Java 8 đã thêm một lớp final StringJoiner trong gói java.util. Nó được sử dụng để xây dựng một chuỗi ký tự được phân tách bằng dấu phân cách như dấu phẩy (,), dấu nối (-), …. Bạn cũng có thể chuyển tiền tố (prefix) và hậu tố (suffix) vào chuỗi.

2.1. Ví dụ StringJoiner với dấu phân tách (delimiter)

1
2
3
4
5
StringJoiner stringJoiner = new StringJoiner(", ");
stringJoiner.add("one");
stringJoiner.add("two");
stringJoiner.add("three");
System.out.println(stringJoiner.toString()); // one, two, three

2.2. Ví dụ StringJoiner với tiền tố (prefix) và hậu tố (suffix)

1
2
3
4
5
StringJoiner stringJoinerWithPrefixSufix = new StringJoiner(",", "{", "}");
stringJoinerWithPrefixSufix.add("1");
stringJoinerWithPrefixSufix.add("2");
stringJoinerWithPrefixSufix.add("3");
System.out.println(stringJoinerWithPrefixSufix.toString()); // {1,2,3}

2.3. Sử dụng phương thức static java.lang.String.join()

1
2
3
4
5
String strWithJoiner = String.join(", ", "one", "two", "three");
System.out.println(strWithJoiner); // one, two, three
 
List<String> list= Arrays.asList("one", "two", "three");
strWithJoiner = String.join(", ", list); // one, two, three

2.4. Sử dụng java.util.stream.Collectors.joining()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
// joining with delimiter
List<String> list = Arrays.asList("one", "two", "three");
String collectorJoiningWithDelimiter = list.stream()
        .map(element -> element)
        .collect(Collectors.joining(", "));
System.out.println(collectorJoiningWithDelimiter); // one, two, three
 
// joining with prefix & suffix
String collectorJoiningWithPrefixSuffix = list.stream()
        .map(element -> element)
        .collect(Collectors.joining(", ", "{", "}"));
System.out.println(collectorJoiningWithPrefixSuffix); // {one, two, three}

3. Sử dụng thư viện Commons Lang

Nếu project của bạn không sử dụng phiên bản Java 8, các bạn cũng có thể sử dụng thư viện common-lang để thay thế. Thư viện này bao gồm rất nhiều phương thức tiện ích hỗ trợ giải quyết những thao tác với String, Number, ….

Thư viện common lang các bạn có thể download tại đây: https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.commons/commons-lang3

1
2
3
4
5
String[] arr = { "one", "two", "three" };
String joinedString = StringUtils.join(arr, ", "); // one, two, three
 
List<String> list = Arrays.asList("one", "two", "three");
joinedString = StringUtils.join(list, ", "); // one, two, three

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*