Tính trừu tượng (Abstraction) trong Java

Tính trừu tượng (abstraction) là một trong bốn tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng trong Java.

Tính trừu tượng là một tiến trình ẩn các chi tiết trình triển khai và chỉ hiển thị tính năng tới người dùng. Tính trừu tượng cho phép bạn loại bỏ tính chất phức tạp của đối tượng bằng cách chỉ đưa ra các thuộc tính và phương thức cần thiết của đối tượng trong lập trình.

Tính trừu tượng giúp bạn tập trung vào những cốt lõi cần thiết của đối tượng thay vì quan tâm đến cách nó thực hiện.

Trong Java, chúng là sử dụng abstract class và abstract interface để có tính trừu tượng. Chi tiết các bạn xem thêm ở bài viết: Abstract class và Interface trong Java.

Related posts:

Merging Streams in Java
Custom Cascading in Spring Data MongoDB
Java Program to Implement Interval Tree
Kiểu dữ liệu Ngày Giờ (Date Time) trong java
Java Program to Perform Arithmetic Operations on Numbers of Size
Apache Commons Collections BidiMap
wait() and notify() Methods in Java
HashMap trong Java hoạt động như thế nào?
Java – Delete a File
Spring Boot - Admin Server
Spring WebClient Filters
Configure a Spring Boot Web Application
Java Program to Implement Park-Miller Random Number Generation Algorithm
Java Program to Implement Tarjan Algorithm
Spring’s RequestBody and ResponseBody Annotations
The Spring @Controller and @RestController Annotations
Limiting Query Results with JPA and Spring Data JPA
Simplify the DAO with Spring and Java Generics
Java Program to Implement Sorted Circular Doubly Linked List
Guide to Apache Commons CircularFifoQueue
Java Program to Implement a Binary Search Tree using Linked Lists
Java Program to Encode a Message Using Playfair Cipher
Java Program to Compute Determinant of a Matrix
Exploring the New Spring Cloud Gateway
Java Program to Implement Variable length array
Java Program to Test Using DFS Whether a Directed Graph is Weakly Connected or Not
Tìm hiểu về xác thực và phân quyền trong ứng dụng
Java Program to Find All Pairs Shortest Path
Java Program to Perform Searching in a 2-Dimension K-D Tree
Java Program to Implement Horner Algorithm
Java Program to Find the Edge Connectivity of a Graph
Java Program to Find Nearest Neighbor for Dynamic Data Set