Xử lý ngoại lệ đối với trường hợp ghi đè phương thức trong java

Có một vài quy tắc về xử lý ngoại lệ (exception handling) với ghi đè (overriding) phương thức trong java như sau:

1. Trường hợp phương thức của lớp cha không khai báo ném ra exception

Nếu phương thức của lớp cha không khai báo ném ra exception, phương thức được ghi đè của lớp cha không thể khai báo ném ra ngoại lệ checked, nhưng ngoại lệ unchecked thì có thể.

1.1. Ví dụ lớp con không thể khai báo ném ra ngoại lệ checked

class Parent {
  void msg() {
    System.out.println("parent");
  }
}
import java.io.IOException;
 
public class ExceptionChildExample extends Parent {
  void msg() throws IOException { // không thể khai báo ném ra ngoại lệ checked
    System.out.println("TestExceptionChild");
  }
 
  public static void main(String args[]) {
    Parent p = new ExceptionChildExample();
    p.msg();
  }
}

Thực thi chương trình trên:

Compile Time Error

1.2. Ví dụ lớp con có thể khai báo ném ra ngoại lệ unchecked

class Parent {
  void msg() {
    System.out.println("parent");
  }
}
public class ExceptionChildExample extends Parent {
  void msg() throws ArithmeticException { // có thể khai báo ném ra ngoại lệ unchecked
    System.out.println("TestExceptionChild");
  }
 
  public static void main(String args[]) {
    Parent p = new ExceptionChildExample();
    p.msg();
  }
}

Thực thi chương trình trên:

TestExceptionChild

2. Trường hợp phương thức của lớp cha khai báo ném ra exception

Nếu phương thức của lớp cha khai báo ném ra exception, phương thức được ghi đè của lớp cha có thể khai báo ném ra ngoại lệ tương tự, ngoại lệ con, nhưng không thể khai báo ném ra ngoại lệ cha.

2.1. Ví dụ phương thức ghi đè của lớp cha khai báo ném ra ngoại lệ cha

class Parent {
  void msg() throws ArithmeticException {
    System.out.println("parent");
  }
}
public class ExceptionChildExample extends Parent {
  // Exception Exception is not compatible with throws clause in Parent.msg()
  void msg() throws Exception { // Không thể khai báo ném ra ngoại lệ cha
    System.out.println("child");
  }
 
  public static void main(String args[]) {
    Parent p = new ExceptionChildExample();
    try {
      p.msg();
    } catch (Exception e) {
    }
  }
}

Thực thi chương trình trên:

Compile Time Error

2.2. Ví dụ phương thức ghi đè của lớp cha khai báo ném ra ngoại lệ tương tự

class Parent {
  void msg() throws Exception {
    System.out.println("parent");
  }
}
public class ExceptionChildExample extends Parent {
  void msg() throws Exception {
    System.out.println("child");
  }
 
  public static void main(String args[]) {
    Parent p = new ExceptionChildExample();
    try {
      p.msg();
    } catch (Exception e) {
    }
  }
}

Thực thi chương trình trên:

child

2.3. Ví dụ phương thức ghi đè của lớp cha khai báo ném ra ngoại lệ con

class Parent {
  void msg() throws Exception {
    System.out.println("parent");
  }
}
public class ExceptionChildExample extends Parent {
  void msg() throws ArithmeticException {
    System.out.println("child");
  }
 
  public static void main(String args[]) {
    Parent p = new ExceptionChildExample();
    try {
      p.msg();
    } catch (Exception e) {
    }
  }
}

Thực thi chương trình trên:

child

2.4. Ví dụ phương thức ghi đè của lớp cha không khai báo ném ra ngoại lệ nào

class Parent {
  void msg() throws Exception {
    System.out.println("parent");
  }
}
public class ExceptionChildExample extends Parent {
  void msg() {
    System.out.println("child");
  }
 
  public static void main(String args[]) {
    Parent p = new ExceptionChildExample();
    try {
      p.msg();
    } catch (Exception e) {
    }
  }
}

Thực thi chương trình trên:

child