Chương trình Java đầu tiên

Trong bài học này chúng ta sẽ viết một chương trình Java in ra màn hình dòng chữ “Hello World”. Đây là bài học nhập môn đối với hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Chúng ta sẽ viết code và biên dịch thủ công để hiểu cơ chế làm việc của Java.

Các bước chính để thực thi một chương trình Java như sau:1. Viết mã Java

Mở Notepad trong Windows lên và gõ đoạn code sau vào:

public class HelloWorld {

  public static void main(String[] args) {
    // Prints "Hello, World" to the terminal window.
    System.out.println("Hello, World");
  }

}

Ứng dụng này chỉ đơn giản in ra màn hình dòng chữ “Hello World”.
Lưu lại đoạn code trên với tên file là HelloWorld.java

.java là phần mở rộng bắt buộc đối với code được viết bằng Java

Giải thích ý nghĩa các câu lệnh trên:

Trong ví dụ trên chúng ta thấy cách thức cơ bản để định nghĩa 1 class sẽ có dạng như sau:

class name {
. . .
}

Từ khóa class được sử dụng để định nghĩa 1 class trong Java.

Trong ngôn ngữ Java mỗi ứng dụng muốn chạy được phải có một phương thức main, phương thức main là điểm khởi đầu cho ứng dụng để gọi tất cả các phương thức khác cần thiết để khởi chạy chương trình:

public static void main(String[] args)

Từ khóa static chỉ ra rằng đây là một phương thức tĩnh có thể chạy mà không cần khởi tạo đối tượng.

Hàm main chấp nhận chỉ một tham số là một mảng dữ liệu kiểu String. Chúng ta có thể truyền tham số cho hàm main bằng lệnh như sau:

java ClassNamearg1 arg2

Nếu không xác định tham số thì mặc định sẽ là mảng rỗng (empty chứ không phải là NULL).

Câu lệnh System.out.println dùng để in ra màn hình chữ Hello World.

Cặp dấu { } để đánh dấu khối lệnh Java.

2. Biên dịch mã nguồn Java

Bước này sẽ thực hiện biên dịch file mã nguồn .java sang file .class.

Trình biên dịch (compiler) sẽ làm nhiệm vụ chuyển mã nguồn sang mã bytecodes để máy ảo (JVM) có thể hiểu được.

Cú pháp:

javac <Tên class>.java

Ở đây giả sử file HelloWorld.java được lưu trong thư mục D:\WorkSpace\gpcoder\FirstJava.

Chúng ta tiến hành mở command line (cmd) và gõ lần lượt các lệnh như bên dưới:

Lệnh D: chuyển sang ổ đĩa D

Lệnh cd D:\WorkSpace\gpcoder\FirstJava chuyển sang thư mục FirstJava

Lệnh javac HelloWorld.java để biên dịch file .java sang .class

Kết quả sau khi chạy lệnh javac: một file HelloWorld.class được tạo ra.

3. Thực thi chương trình đã biên dịch

Cú pháp:

java <Tên class> [ThamSo1 ThamSo2 …]

Tại cửa sổ cmd, thực hiện gõ lệnh java HelloWorld

Kết quả: chữ Hello World được hiển thị ra màn hình.

Lưu ý: Mỗi lần bạn thay đổi mã nguồn Java, bạn cần phải biên dịch lại file .java sang file .class trước khi chạy chương trình.

Bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng IDE để phát triển ứng dụng với Java.

Related posts: