Hướng dẫn sử dụng lớp Console trong java

Lớp java.io.Console trong java được sử dụng để lấy nội dung được nhập từ giao diện console. Nó cung cấp các phương thức để đọc văn bản và mật khẩu.

Nếu bạn đọc mật khẩu bằng cách sử dụng lớp Console, nó sẽ không được hiển thị cho người dùng.

Lớp Console được gắn với hệ thống điều khiển nội bộ. Lớp Console được giới thiệu từ JDK 1.5.

1. Các phương thức của lớp Console trong java

MethodDescription
Reader reader()Nó được sử dụng để lấy ra đối tượng reader kết hợp với console
String readLine()Nó được sử dụng để đọc một dòng văn bản từ console.
String readLine(String fmt, Object… args)Nó cung cấp một dấu nhắc định dạng sau đó đọc dòng văn bản duy nhất từ console.
char[] readPassword()Nó được sử dụng để đọc mật khẩu không được hiển thị trên console.
char[] readPassword(String fmt, Object… args)Nó cung cấp một dấu nhắc định dạng sau đó đọc mật khẩu không được hiển thị trên console.
Console format(String fmt, Object… args)Nó được sử dụng để ghi một chuỗi định dạng cho console output stream.
Console printf(String format, Object… args)Nó được sử dụng để ghi một chuỗi vào console output stream.
PrintWriter writer()Nó được sử dụng để lấy ra đối tượng PrintWriter kết hợp với console.
void flush()Nó được sử dụng để xả console.

2. Ví dụ đọc chuỗi từ Console sử dụng lớp Console

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
package com.maixuanviet.console;
 
import java.io.Console;
 
public class TextConsoleExample {
    public static void main(String args[]) {
        Console c = System.console();
        System.out.println("Enter your name: ");
        String n = c.readLine();
        System.out.println("Welcome " + n);
    }
}

Kết quả thực thi chương trình trên:

1
2
Enter your name: maixuanviet.com
Welcome maixuanviet.com

3. Ví dụ đọc password sử dụng lớp Console

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
package com.maixuanviet.console;
 
import java.io.Console;
 
public class PasswordConsoleExample {
    public static void main(String args[]) {
        Console c = System.console();
        System.out.println("Enter password: ");
        char[] ch = c.readPassword();
        // convert char array into string
        String pass = String.valueOf(ch);
        System.out.println("Password is: " + pass);
    }
}

Kết quả thực thi chương trình trên:

1
2
Enter password: <nhập 123>
Password is: 123

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*