Autoboxing và Unboxing trong Java

Autoboxing là quá trình mà trình biên dịch của Java tự động chuyển đổi giữa kiểu dữ liệu cơ bản (Primitive type) về đối tượng tương ứng với lớp (Wrapper class) của kiểu dữ liệu đó. Ví dụ, trình biên dịch sẽ chuyển đổi kiểu dữ liệu int sang Integer, kiểu double sang Double, …Và ngược lại là unboxing. Đây là tính năng mới của Java 5.

1. Quá trình Autoboxing

Autoboxing hay Boxing là quá trình chuyển dữ liệu từ kiểu tham trị sang kiểu tham chiếu. Quá trình boxing một biến kiểu tham trị sẽ khởi tạo một đối tượng trong vùng nhớ Heap và copy giá trị của biến tham trị vào đối tượng mới này. Và quá trình boxing được thực hiện nhờ quá trình chuyển đổi ngầm định.

2. Quá trình Unboxing

Unboxing là quá trình ngược lại với Boxing, tức là đưa từ kiểu tham chiếu ra kiểu tham trị. Quá trình này sẽ được thực hiện một cách tường minh. Gồm có 2 bước :

–  Bước 1 : Kiểm tra chắc chắn rằng đối tượng đã được boxing đúng kiểu giá trị đưa ra.

– Bước 2 : Copy giá trị sang biến dữ liệu kiểu tham trị.

3. So sánh Autoboxing và Unboxing

Hai khái niệm autoboxing và unboxing rất thường hay gặp trong các câu hỏi phỏng vấn. Ví dụ:

 • Bạn hiểu thế nào về Autoboxing và Unboxing ?
 • Bạn hiểu như thế nào về hai các khai báo sau:

private Integer obj;

private int num; Trong java có 2 kiểu dữ là: kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitivies type) như int, double… và kiểu dữ liệu tham chiếu (parameter) như các Wraper class: Integer, Double…

Các wrapper class là các đối tượng, do vậy khi ta ”khai báo kiểu Wrapper”  thì giá trị mặc định được gán là null, còn đối với kiểu “khai báo kiểu nguyên thuỷ” thì giá trị mặc định được gán là 0.

Java tự động thực hiện autoboxing để chuyển đổi (convert) Primitivites type về Wrapper class tương ứng. Do đó, với kiểu “khai báo kiểu Wrapper”  thì nó đã là là một wrapper class rồi, không cần bước convert nữa, do đó hiệu suất thực hiện của chương trình sẽ cao hơn kiểu “khai báo kiểu nguyên thuỷ”.

4. Lợi thế của của Autoboxing và Unboxing

Tiết kiệm code: Không cần chuyển đổi giữa các nguyên thủy và Wrappers theo cách thủ công.

5. Ví dụ về Autoboxing trong java

public class BoxingSample {
  public static void main(String args[]) {
    int num = 1;
    Integer obj1 = new Integer(num);// Boxing
    Integer obj2 = 2;       // Boxing
  }
}

6. Ví dụ về Unboxing trong java

public class UnboxingSample {
  public static void main(String args[]) {
    Integer obj = new Integer(1);
    int num = obj ; // unboxing
  }
}

7. Ví dụ Autoboxing và Unboxing với nạp chồng phương thức

Related posts:

Guide to the Volatile Keyword in Java
Java Program to Perform the Shaker Sort
Format ZonedDateTime to String
Comparing Strings in Java
Remove HTML tags from a file to extract only the TEXT
Java Program to find the peak element of an array using Binary Search approach
HashMap trong Java hoạt động như thế nào?
Spring Boot - Admin Client
Java Program to Implement the linear congruential generator for Pseudo Random Number Generation
Spring Web Annotations
Pagination and Sorting using Spring Data JPA
Java Program to Implement Randomized Binary Search Tree
Java Program to Implement PrinterStateReasons API
Transaction Propagation and Isolation in Spring @Transactional
Spring RequestMapping
Spring WebClient vs. RestTemplate
Java Program to Implement Brent Cycle Algorithm
Properties with Spring and Spring Boot
Java Program to Find Minimum Number of Edges to Cut to make the Graph Disconnected
Java Program to Implement Insertion Sort
Mix plain text and HTML content in a mail
Hướng dẫn tạo và sử dụng ThreadPool trong Java
Predicate trong Java 8
Java Program to Implement Bloom Filter
Java Program to Check Whether a Weak Link i.e. Articulation Vertex Exists in a Graph
Reactive Flow with MongoDB, Kotlin, and Spring WebFlux
Java Program to Find Nearest Neighbor for Dynamic Data Set
Java Program to add two large numbers using Linked List
Guide to BufferedReader
Từ khóa static và final trong java
Java Program to Perform Postorder Recursive Traversal of a Given Binary Tree
Creating Docker Images with Spring Boot